• page_head_bg

Kepillik meselesi

Kepillik meselesi

1. Kepillik hyzmaty borçnamasy: "iki ýyl kepillik" beriň.

1) "Iki ýyllyk kepillik" önümi satyn almagyň ilkinji iki ýylynda mugt kepillik we abatlaýyş möhletini aňladýar. Bu borçnama, kompaniýamyzyň müşderilere hyzmat ediş borçnamasynyň täjirçilik şertnamasynyň kepillik möhletinden tapawutly bolmagydyr.

2) Kepilligiň çäkleri önümiň eýesi, interfeýs kartasy, gaplama we dürli kabeller, programma üpjünçiligi önümleri, tehniki resminamalar we beýleki esbaplar kepillik bilen üpjün edilmeýär.

2. Önümleri abatlamak / yzyna gaýtarmak bilen baglanyşykly çykdajylar bilen iş salyşmak:

1) Önüm satyn alnandan soň bir hepdäniň dowamynda hil meselesi ýüze çyksa we daşky görnüşi çyzylmasa, kompaniýanyň satuwdan soňky bölümi tarapyndan tassyklanylandan soň gönüden-göni täze önüm bilen çalşyrylyp bilner;

2) Kepillik döwründe kompaniýa kepillik çalşylandan soň önümleri müşderä ýa-da distribýutora iberýär;

3) Önüm partiýasy meselesi sebäpli kompaniýa çalyşmagy meýletin ýatlady.

Above aboveokardaky üç şertiň biri ýerine ýetirilse, kompaniýamyz ýükleri göterer, ýogsam transport çykdajylaryny müşderi ýa-da diler öz üstüne alar.

Mugt kepillik bilen aşakdaky ýagdaýlar göz öňünde tutulmaýar:

1) görkezme gollanmasynda talap edilişi ýaly gurulmazlyk ýa-da ulanylmazlyk önümiň zaýalanmagyna sebäp bolar;

2) Haryt kepillik möhletinden we kepillik möhletinden geçdi;

3) Galplyga garşy önümiň belgisi ýa-da seriýa belgisi üýtgedildi ýa-da ýok edildi;

4) Önümimiz kompaniýamyz tarapyndan rugsat berilmedik abatlandy ýa-da söküldi;

5) Kompaniýamyzyň rugsady bolmazdan, müşderi özbaşdak düzülen faýly ýa-da wirusa zeper ýetirip, önümiň näsazlygyna sebäp bolýar;

6) Müşderini abatlamak üçin yzyna gaýdyp barýarka ulag, ýüklemek we düşürmek we ş.m.

7) Önüm tötänleýin giriş naprýa .eniýesi, ýokary temperatura, suwuň girmegi, mehaniki zeper ýetmegi, döwülmegi, önümiň agyr okislenmegi ýa-da pos ýaly tötänleýin faktorlar ýa-da adamyň hereketleri sebäpli zaýalanýar.;

8) quer titremesi we ýangyn ýaly çydap bolmaýan tebigy güýçler sebäpli önüm zaýalanýar.