• page_head_bg

Biz hakda

LEI HAO-a hoş geldiňiz

LEIHAO 2015-nji ýylyň 24-nji iýulynda döredildi. Kompaniýa, Zhejiang welaýatynyň ueueqing şäheriniň Hongqiao şäheriniň Hytaý-Sýanýançen senagat zolagynyň elektrik paýtagtynda ýerleşýär. Gözleg we işläp düzmek, ýyldyrymdan goramak önümlerini öndürmek we satmak bilen meşgullanýan hünärmen kompaniýadyr. , Gaýtadan işlemegiň adyndan ýokary tehnologiýaly. Önümlerimiz AC, DC elektrik üpjünçiligini, fotoelektrik ýyldyrymyny goramak, tor ýyldyrymyny goramak, wideo ýyldyrymyny goramak, ýyldyrymy goramak gözegçiligi, ýyldyrymdan goramak enjamlary we beýleki ýyldyrym goramak önümlerini öz içine alýar.
Zhejiang Leihao ýyldyrymy goramak kompaniýasy döredileli bäri halkara ösen tehnologiýalary yzarlamaga we siňdirmäge we täzelenmegi dowam etdirmäge ukyply R&D topary bar. Garaşsyz innowasiýa, dizaýndan, önümçilikden, gaplamakdan we synagdan, göni satuwdan we satuwdan soň kärhanany ösdürmegiň hereketlendiriji güýji bolup durýar. Hyzmat birleşdirildi we garaşsyz marka içerki ulaldylyşdan we ýyldyrymdan goramak enjamlarynda ep-esli täsir etdi. Geljekde kompaniýa önüm tehnologiýasy boýunça gözlegleri we ösüşi we bazary giňeltmegi dowam etdirer, önümiň dekonstruksiýasyny optimallaşdyrar we içerki lideriň esasynda ýyldyrym goragy we köpelýän gorag enjamlary bilen üpjün ediji bolmaga çalyşar.
Içerde we daşary ýurtlarda täze we köne müşderileriň uzak möhletleýin goldawy we dostlukly hyzmatdaşlygy netijesinde soňky ýyllarda iş alyp barýarys, önümlerimiz ýurduň hemme ýerinde satylýar we Günorta-Gündogar Aziýa, Russiýa, Eastakyn Gündogara eksport edilýär, Günorta Afrika we beýleki ýurtlar we sebitler. Häzirki wagtda global integrasiýanyň öňünde birinji derejeli hyzmaty hödürleýäris, birinji derejeli önümiň hili we artykmaç bahalar içerki we daşary ýurt öndürijileri bilen bilelikde ýeňiş gazanmak üçin işleýär.

factory-(7)_03
factory-(2)
factory-(1)_06

Ningyldyrymy goramak boýunça hünärmenler

Kompaniýada teoretiki bilimleri we amaly tejribäni baýlaşdyrýan ýyldyrymdan goramak boýunça birnäçe hünärmen bar. Synag, önümçilik, hil dolandyryşy, in engineeringenerçilik tehniki goldawy bu kompaniýanyň gözleg işidir.

Programma meýdany

Kompaniýa "bitewilige, innowasiýa, başarnykly, täsirli" korporatiw medeniýete eýerýär, Ösen tehnologiýa we arassalaýyş dolandyryşy arkaly LeiHao goragçysy elektrik, aragatnaşyk, meteorologiýa, howpsuzlyk, maliýe, hassahana, ulag, senagat gözegçiligi, nebithimiýa, täze energiýa we ş.m.

Hünär hyzmaty

Önümiň hili müşderiler tarapyndan makullanýar, ýokary abraýdan peýdalanýar we kompaniýanyň dürli ugurlardaky ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin satuwdan öňki, satuwdan soňky hyzmat dolandyryş ulgamy bar.

OUR MARKET

BAZARYMYZ

LEIHAO önümleri dünýädäki müňlerçe müşderä hyzmat edip, 20-den gowrak ýurda satyldy.
Içerki işewürlik, ýurt boýunça ondan gowrak welaýaty we şäheri öz içine alýar.
Esasan paýlanýar: Pekin, Şanhaý, Hangzhou, Çongçin, Siçuan, Guan Guangzhouou, Hunan, Hubeý, Şençzhenen, Fujian, Jiangsu, Hebei, Henan, Jiangxi, Guizhou, nanunnan, Anhui we ş.m.

Kompaniýa, "ösen tehnologiýa, tygşytly we paýhasly" ýörelgelerine, täze we köne müşderilere ýokary hilli önümler we ajaýyp hyzmatlar bermek üçin yhlas bilen müşderilerimiz bilen bilelikde işlemäge taýýardyr.

Kompaniýa, dürli gatlakdaky dostlary görmäge we yzygiderli hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden garşy alýar!