• factory

Näme üçin bizi saýlamaly?

LEIHAO 2015-nji ýylyň 24-nji iýulynda döredildi. Kompaniýa, Zhejiang welaýatynyň ueueqing şäheriniň Hongqiao şäheriniň Hytaý-Sýanýançen senagat zolagynyň elektrik paýtagtynda ýerleşýär. Gözleg we işläp düzmek, ýyldyrymdan goramak önümlerini öndürmek we satmak bilen meşgullanýan hünärmen kompaniýadyr. , Gaýtadan işlemegiň adyndan ýokary tehnologiýaly. Önümlerimiz AC, DC elektrik üpjünçiligini, fotoelektrik ýyldyrymyny goramak, tor ýyldyrymyny goramak, wideo ýyldyrymyny goramak, ýyldyrymy goramak gözegçiligi, ýyldyrymdan goramak enjamlary we beýleki ýyldyrym goramak önümlerini öz içine alýar.

Aýratynlyk önümleri

  • BACKUP-PROTECTOR-21

ÖNÜMLERIIS GÖRNÜŞI

Uptiýaçlyk goragçy gaty möhüm rol oýnaýar, ýöne önümleriňiziň hiliniň gowydygyna baglydyr. Gowy hil uly rol oýnar. Ningyldyrymdan goramak üçin ätiýaçlyk goragçyny ulanmaly. LEIHAO ýyldyrym gorag kompaniýasy we SPD tarapyndan öndürilen ätiýaçlyk goragçynyň gönüden-göni täsiri, güýçli ýyldyrym täsirinde SPD ätiýaçlyk goragçysynyň döwülmezligi;

Iň soňky habarlar

Ningyldyrym goraýjy diýlip hem atlandyrylýan gorag goragçysy, dürli elektron enjamlary, gurallar we aragatnaşyk liniýalary üçin howpsuzlygy üpjün edýän elektron enjamdyr. Daşarky sebäpli elektrik togunda ýa-da aragatnaşyk zynjyrynda birdenkä tok ýa-da naprýa .eniýe dörese ...
Ningyldyrym goraýjy diýlip hem atlandyrylýan gorag goragçysy, dürli elektron enjamlary, gurallar we aragatnaşyk liniýalary üçin howpsuzlygy üpjün edýän elektron enjamdyr. Daşarky sebäpli elektrik togunda ýa-da aragatnaşyk zynjyrynda birdenkä tok ýa-da naprýa .eniýe dörese ...
Gözlegiň girişi Surge tok, tok açylanda ýa-da zynjyryň adaty bolmadyk ýagdaýynda emele gelen durnukly tokdan has uly tok ýa-da artykmaç tok toguny aňladýar. Elektron dizaýnda ulalmak esasan döredilen güýçli impulslary aňladýar. häzirki wagtda wh ...
  • LeiHao