• page_head_bg

Surge goraýjy enjam 27OBO gurluşy

Surge goraýjy enjam 27OBO gurluşy

Gysga düşündiriş:

120KA iň ýokary akymly ýyldyrym gorag bloky, möhüm ýerlerde esasy elektrik üpjünçiliginiň ýyldyrym goragy üçin amatlydyr. Bu önüm ykjam aragatnaşyk bazasy stansiýalary, mikrotolkunly aragatnaşyk býurolary / stansiýalary, telekommunikasiýa enjamlary otaglary, senagat zawodlary we magdanlar, raýat awiasiýasy, maliýe, gymmatly kagyzlar we ş.m. ýaly dürli elektrik paýlaýyş stansiýalary, elektrik paýlaýyş otaglary ýaly güýç ulgamlarynda giňden ulanylýar. , tok paýlaýyş şkaflary, AC we DC tok paýlaýyş ekranlary, kommutator gutulary we ýyldyrym çakmagyndan goragly beýleki möhüm enjamlar.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň ululygy

Gurnama görkezmeleri

Haryt bellikleri

TN-S ulgamy: Bu ulgamyň N-setiri we PE setiri diňe transformatoryň aşaky böleginde çykýan terminala we ýer simine birikdirilýär. Binanyň umumy paýlanyş gutusyna girmezden ozal, N-line we PE-line özbaşdak simli bolýar we faza çyzygy bilen PE-çyzygyň arasynda gorag goragçylary oturdylýar.

(1) göni ýyldyrym, binalaryň, haýwanlaryň we ösümlikleriň gurluşyna göni ýyldyrym urmagyny, elektrik täsiri, ýylylyk täsiri we mehaniki täsiri sebäpli binalara zeper ýetmegini we ýitgi çekmegini aňladýar.

. çyzyklaryň ýa-da terminallaryň ortasyna zeper ýetýär. Induksiýa ýyldyrymy göni ýyldyrym ýaly güýçli bolmasa-da, ýüze çykma ähtimallygy göni ýyldyrymdan has ýokarydyr.

https://www.zjleihao.com/uploads/27OBO-Structure-4.jpg
_0002__REN6248
_0025__REN6254

(3) ningyldyrymyň köpelmegi, soňky ýyllarda mikroelektronikanyň yzygiderli ulanylmagy sebäpli adamlaryň üns berýän ýyldyrym howpunyň bir görnüşidir we goramak usullary yzygiderli gowulaşýar. Iň ýaýran elektron enjamlarynyň howpy göni ýyldyrym çakmagyndan däl-de, ýyldyrym çakanda elektrik üpjünçiliginiň we aragatnaşyk liniýalarynyň döremeginden döreýär. Bir tarapdan, elektron enjamlaryň ýokary integrirlenen içki gurluşy sebäpli enjamyň naprýa; eniýesi we çakdanaşa garşylygy peselýär we ýyldyrymyň göterijilik ukyby peselýär (induksion ýyldyrym we aşa wolt güýjüni goşmak bilen); beýleki tarapdan, signal çeşmesiniň ýollarynyň köpelmegi sebäpli ulgam ýyldyrym tolkunynyň çozuşyna öňküsinden has ejizdir. Güýç naprýa .eniýesi elektrik liniýalary ýa-da signal liniýalary arkaly kompýuter enjamlaryna işledip biler. Signal ulgamyndaky naprýa .eniýeniň esasy çeşmeleri ýyldyrym çakmagy, elektromagnit päsgelçiligi, radio päsgelçiligi we elektrostatiki päsgelçilikdir. Metal jisimler (telefon liniýalary ýaly) bu päsgelçilik signallaryna täsir edýär, bu maglumat geçirişinde ýalňyşlyklara sebäp bolar we geçiriş takyklygyna we geçiriş tizligine täsir eder. Bu päsgelçilikleri aýyrmak, toruň geçiriş ýagdaýyny gowulandyrar. ABŞ-daky GE kompaniýasy, umumy öýlerde, restoranlarda, kwartiralarda we ş.m. pes woltly paýlaýyş liniýalarynyň (110V) artýan naprýa 100eniýesiniň asyl iş naprýa .eniýesinden bir gezekden köp bolan naprýa 100eniýeniň 10000 sagatda 800-den gowrak bolandygyny ölçedi. (takmynan bir ýyl iki aý), şolaryň arasynda 300-den gowrak 1000V-den geçdi. Şeýle artýan naprýa .eniýe bir wagtyň özünde elektron enjamlara zeper ýetirmek düýbünden mümkindir.

Garnituralar diagrammasy

Surge Protector Device 27OBO Structure 001

Synag hasabaty

Surge Protector Device 27OBO Structure 002

LH-80 / 4P
Iň ýokary üznüksiz iş naprýa Ueniýesi Uc 385V ~
Nominal akym akymy 40KA-da
Iň ýokary akym akymy Imax 80KA
Naprýatageeniýäni goramak derejesi ≤ 2.2KV
Daş görnüşi: egri, ak, lazer belligi

LH-120 / 4P
Iň ýokary üznüksiz iş naprýa Ueniýesi Uc 385V ~
Nominal akym akymy 60KA-da
Iň ýokary akym akymy Imax 120KA
Naprýa .eniýäniň gorag derejesi ≤ 2.7KV
Daş görnüşi: tekiz, gyzyl, pad çap etmek

Modeliň manysy

MODEL: LH-80 / 385-4

LH Ningyldyrym çakmagynyň goragçysy
80 Iň ýokary akym akymy: 80, 100, 120
385 Iň ýokary üznüksiz iş naprýa .eniýesi: 385, 440V ~ T2: II synp önümleriniň adyndan
4 Reodeim: 1p, 2p, 1 + NPE, 3p, 4p, 3 + NPE

Tehniki parametrler

Model LH-80 LH-100 LH-120
Iň ýokary üznüksiz iş naprýa .eniýesi Uc 275/320/385 / 440V ~ (islege görä düzülip bilner)
Nominal akym akymy (8/20) 40 60 60
Iň ýokary akym akymy Imax (8/20) 80 100 120
Gorag derejesi ýokarlanýar ≤1.8 / 2.0 / 2.3 / 2.4KV ≤2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.5KV ≤2.3 / 2.5 / 2.6 / 2.7KV
Goşmaça görnüş Uçar, doly ýaý, ýaý (islege görä düzülip bilner)
Uzakdan signal we akym turbasyny goşup biler Uzakdan signal we akym turbasyny goşup biler
iş gurşawy -40 ℃ ~ + 85 ℃
Otnositel çyglylyk ≤95 % (25 ℃)
reňk Ak, gyzyl, mämişi (islege görä düzülip bilner)
Bellik Üç fazaly bäş simli elektrik üpjünçiligi ulgamy üçin amatly güýç gorag goragçysy, demirýol gurmak üçin ýol görkeziji.

 • Öňki:
 • Indiki:

 •  Surge Protector Device 27OBO Structure 003

  Gabyk materialy: PA66 / PBT

  Aýratynlygy: dakylýan modul

  Uzakdan gözegçilik etmek funksiýasy: ýok

  Gabyk reňki: deslapky, düzülip bilner

  Ameangyny öçüriji reýting: UL94 V0

  https://www.zjleihao.com/uploads/27OBO-Structure-4.jpg.jpg
  Model   Kombinasiýa Ölçegi
  LH-120/385 / 1P 1p 27x90x60 (mm)
  LH-120/385 / 2P 2p 54x90x60 (mm)
  LH-120/385 / 3P 3p 81x90x60 (mm)
  LH-120/385 / 4P 4p 108x90x60 (mm)

  Installation Gurulmazdan ozal tok kesilmeli we göni işlemek düýbünden gadagan
  The ýyldyrymdan goramak modulynyň öňündäki predohranitel ýa-da awtomatiki tok öçürijini yzygiderli birikdirmek maslahat berilýär
  Install Gurlanda, gurnama diagrammasyna laýyklykda birikdirmegiňizi haýyş edýäris. Olaryň arasynda L1, L2, L3 fazaly simler, N bitarap sim, PE bolsa ýer simidir. Nädogry birikdirmäň. Gurlandan soň, awtomatiki togtatmak (predohranitel) wyklýuçatelini ýapyň
  Installation Gurlandan soň ýyldyrymdan goramak modulynyň kadaly işleýändigini barlaň
  10350gs, penjire bilen çykarylýan turba görnüşi: Ulanylanda näsazlyk ekrany yzygiderli barlanmaly we barlanmaly. Ultalňyşlyk görkezilýän penjire gyzyl reňkde bolsa (ýa-da uzakdan signal signal signaly bilen önümiň uzakdaky signal terminaly), ýyldyrymy goramak modulyny näsazlyk ýüze çykan halatynda abatlamaly ýa-da çalyşmaly.
  Power Parallel elektrik üpjünçiliginiň ýyldyrym gorag modullary paralel gurulmalydyr (Kewin simleri hem ulanylyp bilner) ýa-da birikdirmek üçin goşa sim ulanylyp bilner. Umuman, diňe iki simli ýazgydan haýsydyr birini birikdirmeli. Baglaýjy sim berk, ygtybarly, gysga, galyň we göni bolmaly.

  Surge Protector Device 27OBO Structure 04

 • Önümleriň kategoriýalary