• page_head_bg

Surge goraýjy enjam 18OBO gurluşy

Surge goraýjy enjam 18OBO gurluşy

Gysga düşündiriş:

80KA iň ýokary akymly ýyldyrym gorag bloky, möhüm ýerlerde esasy elektrik üpjünçiliginiň ýyldyrym goragy üçin amatlydyr. Bu önüm ykjam aragatnaşyk bazasy stansiýalary, mikrotolkunly aragatnaşyk býurolary / stansiýalary, telekommunikasiýa enjamlary otaglary, senagat zawodlary we magdanlar, raýat awiasiýasy, maliýe, gymmatly kagyzlar we ş.m. ýaly dürli elektrik paýlaýyş stansiýalary, elektrik paýlaýyş otaglary ýaly güýç ulgamlarynda giňden ulanylýar. , tok paýlaýyş şkaflary, AC we DC tok paýlaýyş ekranlary, kommutator gutulary we ýyldyrym çakmagyndan goragly beýleki möhüm enjamlar. LHSPD seriýaly gorag enjamy (mundan beýläk LHSPD diýilýär) AC 50 / 60HZ, 385v LT 、 TT 、 TN-C 、 TN-S 、 TN-CS we beýleki elektrik üpjünçiligi ulgamy üçin AC 50 / 60HZ üçin amatly, gytaklaýyn goraýar we GB18802.1 / IEC61643-1 standartyna laýyklykda göni yşyklandyryş effekti ýa-da naprýa SPeniýe SPD dizaýnyndan başga geçiş.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň ululygy

Gurnama görkezmeleri

Haryt bellikleri

TN-CS ulgamy

Elektrik üpjünçiligi ulgamynyň ösüşi esasan iki sebäpden gelýär: daşarky (ýyldyrym) we içerki (elektrik enjamlarynyň işe başlamagy, durmagy we şowsuzlygy we ş.m.). Surge köplenç gysga wagt bilen häsiýetlendirilýär (ýyldyrym sebäpli dörän aşa wolt köplenç mikrosekunt derejesinde bolýar we elektrik enjamlary sebäpli ýüze çykýan aşa wolt köplenç millisekunt derejesinde bolýar), ýöne dessine naprýa andeniýe we tok aşa uludyr, bu elektrik enjamlaryna we kabellerine zyýan ýetirip biler. , şonuň üçin olary goramak üçin köpelýän goragçylar zerurdyr. Surge ProtecTIve Enjamy (SPD) dürli elektron enjamlar, gurallar we aragatnaşyk liniýalary üçin howpsuzlygy goraýan elektron enjamdyr we esasan aşa wolt we akym tok akymyny çäklendirmek üçin ulanylýar. Gözleg goragçylary, adatça, aşa wolt ýüze çykanda naprýa .eniýäni çäklendirip we goralýan enjamlar bilen parallel baglanyşýarlar. Artykmaç tok we naprýa .eniýe enjamlaryň zaýalanmagynyň öňüni alyň.

Gurluşy we ýörelgesi

LHSPD port, haýran galdyryjy gorag, içerde sanalýan gurnama, naprýa .eniýe bilen çäklendirilen port.
LHSPD içerde birikdirijini saklaýar, soň bolsa ýyladyş arkaly LHSPD döwülmezligi, birikdiriji elektrik togundan awtomatiki usulda aýrylyp, LHSPD dogry işleýän mahaly görünýän penjire ýaşyl görünýär, döwülende we aýrylanda gyzyl görkezilýär. 1P + N, 2P + N, 3P + N spd 1P, 2P, 3P SPD + NPE nol gorag modulyndan ybarat, TN-S 、 TN-CS we beýleki elektrik üpjünçiligi ulgamyna degişlidir

_0024__REN6255
_0023__REN6256
_0027__REN6252

Haryt gurmak

35 mm standart DIN-demir otly bilen, mis gysylan geçirijini 2,5 ~ 35 mm² birleşdirýär.

LHSPD-iň öňünde her polýus gorag sazlanmalydyr - gysga zynjyrdan goramak üçin LHSPD döwülenden soň, ulanylýan predohranitel ýa-da miniatýura öçüriji ýyldyrym toguny LHSPD goragy.

LHSPD gorag liniýasyna (enjamlaryna) guruň we üpjünçilik liniýasyna birikdirildi. Binanyň öý girelgesinde gurlan synp önümleri uly köpelýän tok paýlanyş gutusyny saklaýar. B, C synp önümleri pol paýlaýyş gutusyna iň köp gurulýar, D synpy önümleri öňküsi ýaly kiçi enjam, kiçi galyndy naprýa .eniýesi ýeri

Kompaniýa tehniki täzeliklere yzygiderli eýerýär, önümiň derejesini yzygiderli ýokarlandyrýar, dünýä gurallary markasyny döretmegi we ýurtda we daşary ýurtlarda müşderileri kanagatlandyrmak önümleriniň hil syýasatyny alyp barýar; Müşderileriň sesini diňleýäris we meseleleriň çözgütlerini hödürleýäris; Müşderilere çalt jogap beriň, her bir müşderiniň kanagatlanýandygyna göz ýetiriň we müşderiler üçin ýokary hilli hyzmat bermegi wada beriň.

Garnituralar diagrammasy

Synag hasabaty

Surge Protector Device 18OBO Structure 02

LH-20 / 4P
Iň ýokary üznüksiz iş naprýa Ueniýesi Uc 385V ~
10KA-da nominal akym akymy
Iň ýokary akym tok Imax 20KA
Naprýa .eniýäniň gorag derejesi ≤ 1.6KV
Daş görnüşi: tekiz, ak, pad çap etmek

LH-40 / 4P
Iň ýokary üznüksiz iş naprýa Ueniýesi Uc 385V ~
20KA-da nominal akym akymy
Iň ýokary akym akymy Imax 40KA
Naprýatageeniýäni goramak derejesi ≤ 1.8KV
Daş görnüşi: tekiz, mämişi, pad çap etmek

LH-80 / 4P
Iň ýokary üznüksiz iş naprýa Ueniýesi Uc 385V ~
Nominal akym akymy 40KA-da
Iň ýokary akym akymy Imax 80KA
Naprýatageeniýäni goramak derejesi ≤ 2.3KV
Daş görnüşi: tekiz, ak, pad çap etmek

Model kesgitlemesi

MODEL: LH-40I / 385-4

LH

Ningyldyrym çakmagynyň goragçysy

40

Iň ýokary akym tok: 40, 60, 80, 100, 150KA ......

I

I: T1 önümleri; default: T2 önümlerini aňladýar

385

Iň ýokary üznüksiz iş naprýa .eniýesi: 385, 440V ~

4

Reodeim: 1p, 2p, 1 + NPE, 3p, 4p, 3 + NPE

Tehniki parametrler

Model

LH-10

LH-20

LH-40

LH-60

LH-80

Iň ýokary üznüksiz iş naprýa .eniýesi Uc

275/320/385 / 440V ~ ional Meýletin we özleşdirilip bilinýän)

Nominal akym akymy (8/20)

5

10

20

30

40

Iň köp tok akymy Imax (8/20)

10

20

40

60

80

Gorag derejesi ýokarlanýar

≤1.0 / 1.2 / 1.4KV

≤1.2 / 1.4 / 1.6KV

≤1.6 / 1.8 / 2.0KV

≤1.8 / 2.0 / 2.2 / KV

≤2.0 / 2.2 / 2.4KV

Goşmaça görnüş

Uçar, doly ýaý, ýaý, 18 ini, 27 ini (islege görä düzülip bilner)

iş gurşawy

-40 ℃ ~ + 85 ℃

Otnositel çyglylyk

≤95 % (25 ℃)

reňk

Ak, gyzyl, mämişi (islege görä düzülip bilner)

Bellik

Üç fazaly bäş simli elektrik üpjünçiligi ulgamy üçin amatly güýç gorag goragçysy, demirýol gurmak üçin ýol görkeziji.


 • Öňki:
 • Indiki:

 •  Surge Protector Device 18OBO Structure 03

  Gabyk materialy: PA66 / PBT

  Aýratynlygy: dakylýan modul

  Uzakdan gözegçilik etmek funksiýasy: ýok

  Gabyk reňki: deslapky, düzülip bilner

  Ameangyny öçüriji reýting: UL94 V0

  https://www.zjleihao.com/uploads/REN6782-LH-60-Surge-Protector-Device-18OBO-Structure.jpg

  Model

  Kombinasiýa

  Ölçegi

  LH-60/385 / 1P

  1p

  18x90x66 (mm)

  LH-60/385 / 2P

  2p

  36x90x66 (mm)

  LH-60/385 / 3P

  3p

  54x90x66 (mm)

  LH-60/385 / 4P

  4p

  72x90x66 (mm)

  Installation Gurulmazdan ozal tok kesilmeli we göni işlemek düýbünden gadagan
  The ýyldyrymdan goramak modulynyň öňündäki predohranitel ýa-da awtomatiki tok öçürijini yzygiderli birikdirmek maslahat berilýär
  Install Gurlanda, gurnama diagrammasyna laýyklykda birikdirmegiňizi haýyş edýäris. Olaryň arasynda L1, L2, L3 fazaly simler, N bitarap sim, PE bolsa ýer simidir. Nädogry birikdirmäň. Gurlandan soň, awtomatiki togtatmak (predohranitel) wyklýuçatelini ýapyň
  Installation Gurlandan soň, (18 mm ýyldyrymdan goramak moduly bolmaly) ýyldyrymdan goramak modulynyň dogry işleýändigini ýa-da ýokdugyny barlaň
  50 10350gs, penjire bilen boşadylýan turba görnüşi: Ulanylanda näsazlygy görkezýän penjire yzygiderli barlanmaly we barlanmaly. Ultalňyşlyk görkezýän penjire gyzyl reňkde, ýyldyrymdan goramak modulynyň şowsuz bolandygyny we wagtynda abatlanmalydygyny ýa-da çalşylmalydygyny aňladýar.
  Power Parallel elektrik üpjünçiliginiň ýyldyrym gorag modullary paralel gurulmalydyr (Kewin simleri hem ulanylyp bilner), bir çipiň ini 36mm we goşa sim arkaly birikdirilip bilner. Umuman, diňe iki simli ýazgydan haýsydyr birini birikdirmeli. . Baglaýjy sim berk, ygtybarly, gysga, galyň we göni bolmaly.

  Gurnama diagrammasy

  https://www.zjleihao.com/uploads/Surge-Protector-Device-18OBO-Structure-041.jpg