• page_head_bg

Gorag enjamy 18 galkan gurluşy

Gorag enjamy 18 galkan gurluşy

Gysga düşündiriş:

80KA iň ýokary akymly ýyldyrym gorag bloky, möhüm ýerlerde esasy elektrik üpjünçiliginiň ýyldyrym goragy üçin amatlydyr. Bu önüm ykjam aragatnaşyk bazasy stansiýalary, mikrotolkunly aragatnaşyk býurolary / stansiýalary, telekommunikasiýa enjamlary otaglary, senagat zawodlary we magdanlar, raýat awiasiýasy, maliýe, gymmatly kagyzlar we ş.m. ýaly dürli elektrik paýlaýyş stansiýalary, elektrik paýlaýyş otaglary ýaly güýç ulgamlarynda giňden ulanylýar. , tok paýlaýyş şkaflary, AC we DC tok paýlaýyş ekranlary, kommutator gutulary we ýyldyrym çakmagyndan goragly beýleki möhüm enjamlar.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň ululygy

Gurnama görkezmeleri

Haryt bellikleri

Surge goraýjy (SPD) elektron enjamlaryny ýyldyrym goragynda aýrylmaz enjamdyr. Işleýiş ýörelgesi, adaty ýagdaýlarda SPD-iň gaty ýokary garşylyk ýagdaýynda bolmagy, şeýlelik bilen elektrik üpjünçilik ulgamynyň kadaly işlemegini üpjün etmekdir. Elektrik üpjünçiligi ulgamy artýan tok we naprýa witheniýe bilen kem-kemden ýokarlananda, SPD-iň garşylygy peselmegini dowam etdirýär we SPD derrew nanosekuntda açylýar we artýan energiýa SPD arkaly ýere zyňylýar; Ösüşden soň, gorag goragçysy ýokary impedans ýagdaýyna tiz gaýdyp gelýär we şeýlelik bilen ulgamyň adaty elektrik üpjünçiligine täsir etmeýär.

35 mm standart DIN-demir otly bilen, mis gysylan geçirijini 2,5 ~ 35 mm² birleşdirýär.

LHSPD-iň öňünde her polýus gorag sazlanmalydyr - gysga zynjyrdan goramak üçin LHSPD döwülenden soň, ulanylýan predohranitel ýa-da miniatýura öçüriji ýyldyrym toguny LHSPD goragy.

LHSPD gorag liniýasyna (enjamlara) guruň we üpjünçilik liniýasyna birikdirilen c.

Öýüň girelgesinde gurlan synp önümleri, häzirki paýlanyş gutusynyň uly mukdaryny saklaýar.

B \ C synp önümleri pol paýlaýyş gutusyna iň köp gurulýar.

D synp önümleri öň tarapa ýakyn - kiçi ulalýan tok, galyndy galyndy naprýa .eniýesi üçin ahyrky enjam

_0011__REN6239
_0000__REN6250
_0003__REN6247

Garnituralar diagrammasy

Surge Protector Device 27OBO Structure 01
Surge Protector Device 27OBO Structure 02
Töleg usullaryEltip bermezden ozal töleg Üpjünçilik kuwwaty: günde 500pc
Eltip bermegiň wagty Öňünden tölenenden soň harytlary 10 günüň içinde iberiň Satuwdan soňky hyzmat: Bellenen ýere gyssagly habar beriň
Logistika üçin wagt: aralyk sebäpli Spesifikasiýa standarty: LH-40
Nusgalar: nusgalar üçin size töleg alýarys
_0019__REN6260

LH-40 / 2P
Iň ýokary üznüksiz iş naprýa Ueniýesi Uc 385V ~
20KA-da nominal akym akymy
Iň ýokary akym akymy Imax 40KA
Naprýatageeniýäni goramak derejesi ≤ 1.8KV
Daş görnüşi: doly ýaý, gyzyl, pad çap etmek

_0005__REN6245

LH-40 / 4P
Iň ýokary üznüksiz iş naprýa Ueniýesi Uc 385V ~
20KA-da nominal akym akymy
Iň ýokary akym akymy Imax 40KA
Naprýatageeniýäni goramak derejesi ≤ 1.8KV
Daş görnüşi: tekiz, ak, pad çap etmek

LH-40/3 + NPE NPE
Iň ýokary üznüksiz iş naprýa Ueniýesi Uc 385V 255V ~
20KA 20KA-da nominal akym akymy
Iň ýokary akym tok Imax 40KA 40KA
Naprýatageeniýäni goramak derejesi ≤ 1.8KV ≤ 1.3KV
Daş görnüşi: doly ýaý, ak, pad çap etmek

Model kesgitlemesi

Model: LH-40 / 385-4 LH Ningyldyrym çakmagynyň goragçysy
40 Iň ýokary akym tok: 40, 60
385 Iň ýokary üznüksiz iş naprýa .eniýesi: 385, 440V ~
4 Reodeim: 1p, 2p, 1 + NPE, 3p, 4p, 3 + NPE

Tehniki parametrler

Model LH-10 LH-20 LH-40 LH-60 LH-80 NPE
Iň ýokary üznüksiz iş naprýa .eniýesi Uc 275/320/385 / 440V ~ (islege görä düzülip bilner)
Nominal akym akymy (8/20) 5 10 20 30 40  
Iň ýokary akym akymy Imax (8/20) 10 20 40 60 80  
Gorag derejesi ýokarlanýar ≤1.0 / 1.2 / 1.4KV ≤1.2 / 1.4 / 1.5KV ≤1.5 / 1.6 / 1.8 / 2.0KV ≤1.6 / 1.8 / 2.1 / 2.2KV ≤1.6 / 1.8 / 2.1 / 2.3KV ≤1.3 / 1.4 / 1.6 / 1.8KV
Goşmaça görnüş Uçar, doly ýaý, ýaý, ak barlar bilen, 18 ini, 27 ini, ini 36 ini bolan ak barlar ýok (islege görä düzülip bilner)
Uzakdan signal we akym turbasyny goşup biler  
iş gurşawy -40 ℃ ~ + 85 ℃
Otnositel çyglylyk ≤95 % (25 ℃)
reňk Ak, gyzyl, mämişi (islege görä düzülip bilner)
Bellik Üç fazaly bäş simli elektrik üpjünçiligi ulgamy üçin amatly güýç gorag goragçysy, demirýol gurmak üçin ýol görkeziji.

Işleýişiň ulanylyşy we aýratynlyklary

1

2. LPZOB meýdany Bu sebitdäki her bir jisime göni ýyldyrym urup bolmaýar, ýöne bu ýerdäki ýyldyrym elektromagnit meýdanynyň ululygy LPZOA sebitindäki ýalydyr.

3. LPZ1 meýdany Bu sebitdäki her bir jisime göni ýyldyrym urup bolmaýar we her bir geçirijiniň üstünden akýan tok LPZOB meýdanyndan has kiçi, şonuň üçin gorag çärelerine baglylykda bu sebitdäki ýyldyrym elektromagnit meýdany ýapylyp bilner.

4. Soňky ýyldyrymdan goraýan ýerler (LPZ2 we ş.m.) ningyldyrym toguny we elektromagnit meýdany hasam peseltmeli bolanda, ýyldyrymy goramak zolagy girizilmelidir we ýyldyrymdan soňky gorag zolagynyň zerur şertleri saýlanmalydyr. goralmagy üçin ulgam tarapyndan talap edilýän gurşaw. Powerhli elektrik liniýalary we signal liniýalary LPZ1 bilen goralýan giňişlige bir ýerden girýär we LPZOA we LPZ1-de ýerleşýän ekipotensial baglanyşyk kemerine birmeňzeş birikdirilýär (köplenç gelýän otagda ýerleşýär). Bu setirler LPZ1 bilen LPZ2 aralygyndaky interfeýsde ekipotensial baglanyşyk guşagy 2 bilen birmeňzeş baglanyşdyrylýar. Binanyň daşyndaky 1-nji galkany ekipotensial baglanyşyk guşagyna 1, içki galkan 2-ni bolsa ekipotensial baglanyşyk guşagyna birikdiriň. Bu görnüşde gurlan LPZ2 ýyldyrym toguny bu giňişlige girizip, bu giňişlikden geçip bilmez.

Ulanylan ýeri: Kuwwat paýlaýyş kabinetini paýlamak gutusynda we.

Material we önümçilik prosesi: Plastiki gabyk, çip, mis we beýleki esbaplar。Plastik gabyk, çip, mis we beýleki esbaplar. Spot kebşirlemek, ýelim doldurmak, lehimlemek, çap etmek we modul gurmak.

Deň-duşlarymyz bilen deňeşdirilende önümlerimiziň aýratynlyklary : Haryt barlagy milli standartlara laýyk gelýär。


 • Öňki:
 • Indiki:

 •  Surge Protector Device 27OBO Structure 03

  Gabyk materialy: PA66 / PBT

  Aýratynlygy: dakylýan modul

  Uzakdan gözegçilik etmek funksiýasy: konfigurasiýa bilen

  Gabyk reňki: deslapky, düzülip bilner

  Ameangyny öçüriji reýting: UL94 V0

  _REN6770 LH-40 Surge Protector Device 18 Shield Structure
  Model Kombinasiýa Ölçegi
  LH-40/385 / 1P 1p 18x90x66 (mm)
  LH-40/385 / 2P 2p 36x90x66 (mm)
  LH-40/385 / 3P 3p 54x90x66 (mm)
  LH-40/385 / 4P 4p 72x90x66 (mm)

  Installation Gurulmazdan ozal tok kesilmeli we göni işlemek düýbünden gadagan

  The ýyldyrymdan goramak modulynyň öňündäki predohranitel ýa-da awtomatiki tok öçürijini yzygiderli birikdirmek maslahat berilýär

  Install Gurlanda, gurnama diagrammasyna laýyklykda birikdirmegiňizi haýyş edýäris. Olaryň arasynda L1, L2, L3 fazaly simler, N bitarap sim, PE bolsa ýer simidir. Nädogry birikdirmäň. Gurlandan soň, awtomatiki togtatmak (predohranitel) wyklýuçatelini ýapyň

  Installation Gurlandan soň, (18 mm ýyldyrymdan goramak moduly ýerleşdirilmelidir) ýyldyrym gorag modulynyň 10350gs dogry işleýändigini ýa-da penjire bilen işleýşini barlaň: Ulanylanda ýalňyş ekrany yzygiderli barlamaly we barlamaly. Ultalňyşlyk görkezilýän penjire gyzyl reňkde bolsa (ýa-da uzakdan signal signal signaly bilen önümiň uzakdaky signal terminaly), ýyldyrymy goramak modulyny näsazlyk ýüze çykan halatynda abatlamaly ýa-da çalyşmaly.

  Power Parallel elektrik üpjünçiliginiň ýyldyrym gorag modullary paralel gurulmalydyr (Kewin simleri hem ulanylyp bilner), bir çipiň ini 36mm we goşa sim arkaly birikdirilip bilner. Umuman, diňe iki simli ýazgydan haýsydyr birini birikdirmeli. . Baglaýjy sim berk, ygtybarly, gysga, galyň we göni bolmaly.

  Gurnama diagrammasy

  https://www.zjleihao.com/uploads/Surge-Protector-Device-18-Shield-Structure-04.jpg

 • Önümleriň kategoriýalary