• page_head_bg

Habarlar

Gözlegiň girişi Surge tok, tok açylanda ýa-da zynjyryň adaty bolmadyk ýagdaýynda emele gelen durnukly tokdan has uly tok ýa-da artykmaç tok akymyny aňladýar. Elektron dizaýnda ulalmak esasan döredilen güýçli impulslary aňladýar. elektrik üpjünçiliginiň ýaňy açylan pursatynda (diňe elektrik üpjünçiligine degişlidir). Zynjyryň çyzyklylygy, elektrik üpjünçiliginiň impulsyndan has ýokary bolup biler; ýa-da tok üpjünçiligi ýa-da zynjyryň beýleki zynjyrlary sebäpli. Päsgelçiligiň bir bölegi ýa-da daşarky tüpeňler köpelmek diýilýär. PN çatrygynyň sygymlylygynyň döwülmegi, garşylyk partlamagy we ş.m. ýaly ulalýan pursatda zynjyryň ýanmagyna sebäp bolup biler, ýokary ýygylyk (ulalmak) duýgurlygy üçin döredilen gorag zynjyrlary üçin ýokary goragly çyzykly komponentleri ulanmakdyr. dizaýn, paralel we seriýaly induksionda ýönekeý we köplenç ulanylýan kondensatorlar ulanylýar.

Güýçlendirmeleriň öndürijiligi Adatça güýç paýlaýyş ulgamynda bar, bu bolsa hemme ýerde barlygy aňladýar. Elektrik paýlaýyş ulgamyndaky ululyklaryň esasy görnüşleri: - Naprýatageeniýeniň üýtgemegi - Adaty iş şertlerinde enjamlar we enjamlar awtomatiki usulda togtadylýar ýa-da başlar - Elektrik enjamlarynda kondisionerler, kompressorlar, liftler, nasoslar ýa-da hereketlendirijiler bar - Kompýuter dolandyryş ulgamlary köplenç ýok ýaly bolup görünýär Täzeden başlamagyň sebäpleri - motory köplenç çalyşmak ýa-da yza öwürmek zerur - elektrik enjamlarynyň hyzmat möhleti gysgaldylýar şowsuzlyga, täzeden düzmäge ýa-da naprýa .eniýe meselesine

Ulalmalaryň häsiýetnamalary Pikosekuntlaryň buýrugy boýunça ululyklaryň emele geliş wagty gaty gysga, ulalanda, naprýa .eniýe we tok amplitudasy adaty bahadan iki esse ýokarydyr. Giriş süzgüçli kondensator çalt zarýad alýar, iň ýokary tok durnuksyz giriş togundan has uludyr. Elektrik üpjünçiligi AC wyklýuçatelleriniň, düzediji köprüleriň, predohranitelleriň we EMI süzgüç komponentleriniň çydap bilýän ýokarlanyş derejesini çäklendirmeli. Aýlawy gaýtalap üýtgediň, AC giriş naprýa .eniýesi zaýalanmaly däldir tok üpjünçiligi ýa-da predohraniteliň üflenmegine sebäp bolýar.


Iş wagty: 20-2021-nji noýabr