• page_head_bg

Habarlar

Ningyldyrym goraýjy diýlip hem atlandyrylýan gorag goragçysy, dürli elektron enjamlary, gurallar we aragatnaşyk liniýalary üçin howpsuzlygy üpjün edýän elektron enjamdyr. Daşarky päsgelçilik sebäpli elektrik togunda ýa-da aragatnaşyk zynjyrynda birdenkä tok ýa-da naprýa .eniýe dörände goraýjy, zynjyryň beýleki enjamlara zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin gaty gysga wagtyň içinde hereket edip biler we saklap biler. Esasy komponentiň çykaryş boşlugy (gorag boşlugy hem diýilýär): Adatça howa bilen täsir edýän iki sany demir çybykdan durýar arasynda belli bir boşluk, olaryň biri L1 elektrik fazasyna ýa-da zerur gorag enjamynyň bitarap çyzygyna birikdirilen, başga bir demir çybyk toprak simine (PE) birikdirilýär. Dessine artykmaç wolt urlanda, boşluk bozulýar we goralýan enjamlarda naprýa .eniýeniň ýokarlanmagynyň öňüni alyp, aşa wolt zarýadynyň bir bölegi ýere girizilýär. we gurluşy birneme ýönekeý, ýöne ýetmezçiligi arkanyň söndürijiliginiň pes bolmagydyr. Gowulaşan boşluk boşlugy burç boşlugydyr. Onuň arkany söndürmek funksiýasy öňküsinden has gowudyr. Zynjyryň elektrik güýjine we arkany söndürmek üçin gyzgyn howa akymynyň ýokarlanmagyna bil baglaýar.
Gaz çykaryjy turba, biri-birinden aýrylan we belli bir inert gazy (Ar) bilen doldurylan aýna turba ýa-da keramiki turba bilen birleşdirilen sowuk katod plitalaryndan durýar .Akyş turbasynyň döremek ähtimallygyny gowulandyrmak üçin bar çykaryjy turbadaky kömekçi hereketlendiriji serişde. Bu gazdan doldurylan turbanyň iki polýus görnüşi we üç polýus görnüşi bar. Gaz çykaryjy turbanyň tehniki parametrleri esasan şulary öz içine alýar: DC tok naprýa; eniýesi Udc; impuls akymynyň naprýa .eniýesi Upokarky (köplenç Up≈ (2 ~ 3) Udc; tok ýygylygy Tok In; täsir we häzirki Ip; izolýasiýa garşylygy R (> 109Ω); elektrodlar arasyndaky kuwwatlyk (1-5PF). Gaz çykaryjy turba DC we AC şertlerinde hem ulanylyp bilner. Saýlanan DC çykaryş naprýa Ueniýesi Udc aşakdaky ýaly: DC şertlerinde ulanyň: Udc≥1.8U0 (U0 adaty çyzygyň işleýşi üçin DC naprýa .eniýesi) AC şertlerinde ulanyň: U dc≥ 1.44Un (Un adaty naprýa .eniýeniň işleýşi üçin AC naprýa .eniýesiniň täsirli bahasydyr) Varistor ZnO-a esaslanýar Metal oksid ýarymgeçirijiniň çyzykly garşylygynyň esasy bölegi hökmünde, iki ujuna ulanylýan naprýa .eniýe belli bir baha ýetende, garşylyk naprýa .eniýe gaty duýgur. Işleýiş prinsipi birnäçe ýarymgeçiriji PN-leriň seriýasyna we paralel baglanyşygyna deňdir. Üýtgeýänleriň häsiýetleri çyzykly däl Gowy çyzykly häsiýetler (I = CUα-da çyzykly däl koeffisiýent), uly tok kuwwaty (~ 2KA / cm2), adaty syzma ýaş akymy (10-7 ~ 10-6A), pes galyndy naprýa .eniýesi (üýtgeýän naprýa .eniýeniň işine we häzirki kuwwatyna baglylykda), wagtlaýyn aşa wolta (~ 10-8s) çalt jogap beriş wagty, erkin işlemeýär. Varistoryň tehniki parametrleri esasan şulary öz içine alýar: varistor naprýa; eniýesi (ýagny wyklýuçateliň naprýa; eniýesi) UN, salgylanma naprýa Ul Ul Ulma; galyndy naprýa; eniýesi Ures; galyndy naprýa; eniýe gatnaşygy K (K = Ures / UN); iň ýokary tok güýji Imax; syzdyryjy tok; jogap wagty. Varistoryň ulanylyş şertleri şulardan ybarat: varistor naprýa DC şertlerinde) Ulma ≥ (2.2 ~ 2,5) Uac (AC şertlerinde ulanylýar, Uac AC iş naprýa .eniýesi) Varistoryň iň ýokary naprýa .eniýesi goralýan elektron enjamyň çydamly naprýa .eniýesi we galyndy naprýa .eniýesi bilen kesgitlenmeli. üýtgeýji goralýan elektron enjamyň ýitgi naprýa .eniýesinden pes bolmaly, ýagny (Ulma) max≤Ub / K, ýokardaky K formula galyndy naprýa .eniýe gatnaşygydyr, Ub goralýan enjamlaryň ýitgi naprýa .eniýesidir.
Basyjy diod Suppressor diody naprýa .eniýäni gysmak we çäklendirmek funksiýasyna eýedir. Tersine bölünýän ýerde işleýär. Pes gysyş naprýa .eniýesi we çalt herekete geçýändigi sebäpli köp derejeli gorag zynjyrlarynda soňky birnäçe derejeli gorag üçin has amatlydyr. element. Bölüniş zonasyndaky basyş diodynyň wolt-amper aýratynlyklary aşakdaky formula bilen aňladylyp bilner: I = CUα, bu ýerde α çyzykly däl koeffisiýent, Zener diody üçin α = 7 ~ 9, göç diodynda α = 5 ~ 7. Basyş diody Esasy tehniki parametrler: ated Görkezilen ters bölüniş tokynyň (köplenç lma) aşagyndaky naprýa .eniýeni aňladýan baha kesilen naprýa .eniýe. Zener diody barada aýdylanda bolsa, bahalandyrylan naprýa .eniýe naprýa .eniýesi adatça 2.9V ~ 4.7V diapazonda, göç diodlarynyň bahalandyrylan naprýa .eniýesi köplenç 5.6V-den 200V aralygynda bolýar. Iň ýokary gysyş naprýa: eniýesi: Iň ýokary Görkezilen tolkun formasynyň uly toky geçende turbanyň iki ujunda ýüze çykýan naprýa .eniýe görkezilen tok tolkunynyň aşagynda (meselem 10 / 1000μs) .Gaýta süýşme naprýa: eniýesi: Tersine syzmak zolagynda turbanyň iki ujuna ulanyp boljak iň ýokary naprýa .eniýäni aňladýar we turba bu naprýa undereniýede döwülmeli däldir. .Bu ters süýşme naprýa .eniýesi goralýan elektron ulgamynyň iň ýokary iş naprýa .eniýesinden ep-esli ýokary bolmaly, ýagny ulgam kadaly işleýän wagtynda gowşak geçirijilik ýagdaýynda bolup bilmez. Iň ýokary syzma tok: Tersine süýşýän naprýa .eniýeniň täsiri astynda turbada akýan iň ýokary ters tok. ⑹ Jogap beriş wagty: 10-11s Boýnuň bokurdagy, ýadro hökmünde ferrit bilen umumy re modeim päsgelçiligini basyş enjamy. Birmeňzeş ululykda we birmeňzeş ferritde simmetrik ýaralanan iki sany rulondan ybarat bolup, umumy re modeimiň uly induksiýasyna täsir ediji beden toroidal ýadrosynda dört terminaly enjam emele gelýär. signal, ýöne diferensial re modeimli signal üçin kiçijik syzma induksiýasyna az täsir edýär. Deňagramly çyzyklarda bokurdak rulonlarynyň ulanylmagy, diferensial re signalim signallarynyň adaty geçirilmegine täsir etmezden umumy re modeim päsgelçilik signallaryny (ýyldyrym päsgelçiligi ýaly) netijeli basyp biler. çyzyk. Öndürilende bogun rulony aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir: 1) rulonyň ýadrosyndaky simler birbada izolýasiýa edilmelidir, şol bir wagtyň özünde rulonyň öwrümleriniň arasynda gysga tokly bökdençligiň ýüze çykmazlygy üçin. 2) Bobanyň içinden uly dessine tok akanda, magnit ýadrosy doýmaly däldir.3) Bobanyň içindäki magnit ýadrosy izolýasiýa edilmelidir; wagtlaýyn aşa ýokary wolt täsirinde ikisiniň arasynda bölünişigiň öňüni almak üçin rulon.4) Bobin mümkin boldugyça bir gatlakda ýaralanmalydyr. Bu rulonyň parazit kuwwatyny peseldip biler we rulonyň dessine aşa ýokary wolta garşy durmak ukybyny ýokarlandyryp biler.1 / 4 tolkun uzynlygy gysga utgaşdyryjy enjam 1/4 tolkun uzynlygy gysga utgaşdyryjy enjam, ýyldyrymyň spektr seljermesi esasynda döredilen mikrotolkun signalynyň goragçysydyr. tolkunlar we antennanyň we iýmitlendirijiniň durýan tolkun teoriýasy. Bu goraýjydaky demir gysga zynjyryň uzynlygy iş signalyna esaslanýar encyygylyk (900MHZ ýa-da 1800MHZ ýaly) tolkun uzynlygy 1/4 tolkun uzynlygy bilen kesgitlenýär. Paralel gysgaltma zolagynyň uzynlygy üçin çäksiz päsgelçilik bar. açyk signala deň bolan we signalyň geçirilmegine täsir etmeýän iş signalynyň ýygylygy. Şeýle-de bolsa, ýyldyrym tolkunlary üçin, ýyldyrym energiýasy esasan n + KHZ-den aşakda paýlanylýandygy sebäpli, bu gysgaldyjy ýyldyrym tolkunynyň impedansy gysga zynjyryň ekwiwalentine deňdir we ýyldyrym energiýasynyň derejesi ýere gaçýar. 1/4 tolkun uzynlygy gysga utgaşmanyň diametri, adatça, birnäçe millimetrdir, 30KA (8 / 20μs) -e ýetip bilýän täsiriň häzirki garşylyk görkezijisi gowy we galyndy naprýa .eniýesi gaty az. Bu galyndy naprýa .eniýe esasan gysga utgaşma zolagynyň öz induksiýasyndan döreýär. Adetmezçiligi, tok ýygylygynyň zolagy birneme dar we geçirijilik giňligi 2% -den 20% -e çenli. Anotherene bir kemçilik, käbir programmalary çäklendirýän antenna iýmitlendiriji desgasyna DC tarapyny goşmak mümkin däl.

Güýçli goragçylaryň iýerarhiki goragy (ýyldyrym goraýjylary hem diýilýär) iýerarhiki gorag ningyldyrym urmagyň energiýasy gaty uludygy sebäpli, iýerarhiki akym usuly bilen ýyldyrym çakmagynyň energiýasyny ýuwaş-ýuwaşdan ýere akdyrmaly. Birinji derejeli ýyldyrym gorag enjamy göni ýyldyrym toguny akdyryp biler ýa-da elektrik geçiriji liniýa ýyldyrym bilen göni urlanda geçirilen ägirt uly energiýany çykaryp biler. Göni ýyldyrym çakmagynyň bolup biläýjek ýerleri üçin CLASS-I ýyldyrym goragy amala aşyrylmalydyr. Ikinji derejeli ýyldyrymdan goramak enjamy, öňki ýyldyrym gorag enjamynyň galyndy naprýa andeniýesini we sebitde ýüze çykan ýyldyrym çakmagy üçin gorag enjamydyr. . Öňki derejeli ýyldyrym çakmagynda energiýanyň siňdirilmegi ýüze çykanda, enjamyň bir bölegi ýa-da üçünji derejeli ýyldyrym gorag enjamy bar. Geçiriljek gaty köp energiýa we ony ikinji derejeli ýyldyrym gorag enjamy bilen hasam siňdirmeli. Şol bir wagtyň özünde, birinji derejeli ýyldyrym gorag enjamyndan geçýän elektrik geçiriji hem ýyldyrym döremegine sebäp bolar. elektromagnit impuls radiasiýasy LEMP. Çyzyk ýeterlik uzyn bolanda, ýyldyrym energiýasyny hasam güýçlendirmek üçin induksion ýyldyrymyň energiýasy ýeterlik derejede ulalýar we üçünji derejeli ýyldyrym gorag enjamy LEMP we geçýän ýyldyrym energiýasyny goraýar. ikinji derejeli ýyldyrym gorag enjamy. Birinji derejeli gorag maksady, ulalýan naprýa .eniýäniň LPZ0 zonasyndan LPZ1 zonasyna gönüden-göni geçmeginiň öňüni almak we on müňlerçe ýüzlerçe müňlerçe artýan naprýa .eniýäni çäklendirmekdir. wolt 2500-3000V çenli. Öý güýji transformatorynyň pes woltly tarapynda oturdylan kuwwatlylygy goraýjy, birinji gorag derejesi hökmünde üç fazaly woltly wyklýuçatel görnüşli güýçlendiriji goragçy bolmaly we ýyldyrym akymynyň tizligi bolmaly däldir 60KA-dan az Ystem we ýer. Adatça bu güýç güýçlendirijisiniň bu derejäniň her fazada iň ýokary täsir güýji 100KA-dan ýokary bolmagy we talap edilýän çäk naprýa 1500eniýesi 1500V-den pes bolmagy talap edilýär, bu bolsa “CLASS I power surge” diýilýär. Bu elektromagnit ýyldyrym gorag enjamlary ýyldyrymyň we öçürilen ýyldyrymlaryň uly toklaryna garşy durmak we köp mukdarda tok akymlaryny ýere gaçyryp biljek ýokary energiýa akymlaryny çekmek üçin ýörite işlenip düzülendir. Olar diňe orta derejeli goragy üpjün edýärler (iň ýokary naprýa .eniýe Impuls toguny güýçlendiriji tussagyň üstünden akýan mahaly çyzyk naprýa .eniýesi diýilýär), sebäbi CLASS I goragçylary esasan uly ulalýan toklary siňdirýärler. Elektrik üpjünçiligi ulgamynyň içindäki duýgur elektrik enjamlaryny doly gorap bilmeýärler. Birinji derejeli ýyldyrym tutujy 10 / 350μ, 100KA ýyldyrym tolkunynyň öňüni alyp biler we IEC tarapyndan kesgitlenen iň ýokary gorag standartyna ýetip biler. Tehniki salgylanma: ýyldyrym akymynyň tizligi 100KA-dan uly ýa-da deňdir (10 / 350μs); galyndy naprýa valueeniýe bahasy 2,5KV-den uly däl; jogap beriş wagty 100ns-den az ýa-da deňdir. Ikinji derejeli gorag maksady, ýyldyrym tutujynyň birinji derejesinden geçýän galyndy artýan naprýa .eniýäniň bahasyny 1500-2000V çenli çäklendirmek we LPZ1- üçin ekipotensial baglanyşygy amala aşyrmak. LPZ2. Paýlaýyş şkafynyň zynjyryndan çykýan güýç güýçlendirijisiniň çykarylyşy, ikinji derejeli gorag derejesi hökmünde naprýa .eniýäni çäklendirýän güýç goraýjy bolmaly we ýyldyrym toguň kuwwaty 20KA-dan pes bolmaly däldir. Möhüm ýa-da duýgur elektrik enjamlaryna güýç berýän podstansiýada oturdylmalydyr. Distributionol paýlaýyş bölümi. Bu elektrik üpjünçiligini ýyldyrym tutýanlar, ulanyjynyň elektrik üpjünçiliginiň girelgesinde artýan tussagdan geçen galyndy energiýasyny has gowy siňdirip bilerler we wagtlaýyn aşa woltany has gowy basyp bilerler. Bu ýerde ulanylýan güýç güýçlendirijisi iň ýokary täsir güýjüni talap edýär. fazada 45kA ýa-da ondanam köp, zerur çäk naprýa .eniýesi 1200V-den pes bolmaly. Oňa “CLASS Ⅱ güýç artdyryjy goragçy” diýilýär. Ulanyjynyň umumy elektrik üpjünçiligi ulgamy, elektrik enjamlarynyň işleýiş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ikinji derejeli goragy gazanyp biler. Ikinji derejeli elektrik üpjünçiligi ýyldyrym tutujy, faza merkezi, faza-ýer we orta ýeriň doly re modeimini goramak üçin C görnüşli goragçyny kabul edýär, esasan tehniki parametrler: ýyldyrym toguň kuwwaty 40KA-dan uly ýa-da deňdir (8 / 20μs); galyndy naprýa; eniýeniň iň ýokary bahasy 1000V-den uly däl; jogap wagty 25ns-den uly däl.

Üçünji derejeli gorag maksady, artýan energiýanyň enjamlara zeper ýetirmezligi üçin galyndylary ýokarlandyrýan naprýa .eniýeniň bahasyny 1000V-den peseltmek üçin enjamlary goramagyň iň esasy serişdesidir. Elektron maglumat enjamlarynyň elektrik togy bilen üpjün etmegiň üçünji derejesi, naprýa .eniýäni çäklendirýän güýç artdyryjy goragçy bolmaly we ýyldyrym toguň kuwwaty 10KA-dan pes bolmaly däldir. Goranyşyň soňky hatary gurlan güýji ulanyp biler. Kiçijik wagtlaýyn aşa ýokary naprýa .eniýäni doly ýok etmek maksadyna ýetmek üçin elektrik enjamlarynyň içerki elektrik üpjünçiliginde ýyldyrym tutujy. Bu ýerde ulanylýan güýç güýçlendirijisi, her faza 20KA ýa-da ondan az täsir etmegi talap edýär we zerur çäk naprýa .eniýesinden az bolmalydyr 1000V. Käbir aýratyn möhüm ýa-da aýratyn duýgur elektron enjamlary üçin gorag derejesiniň üçünji derejesi bolmaly we ol hem bolup biler şonuň üçin elektrik enjamlaryny ulgamyň içinde emele gelýän wagtlaýyn woltdan goraň. Mikrotolkunly aragatnaşyk enjamlarynda, ykjam stansiýa aragatnaşyk enjamlarynda we radar enjamlarynda ulanylýan düzediji elektrik üpjünçiligi üçin, iş naprýa .eniýesine uýgunlaşdyrylan DC elektrik üpjünçiliginiň ýyldyrym goragçysyny saýlamak maslahat berilýär. Işleýän naprýa .eniýeniň gorag zerurlyklaryna laýyklykda iň soňky gorag. Dördünji dereje we ondan ýokary gorag, goralýan enjamlaryň naprýa .eniýe derejesine esaslanýar. Ningyldyrymdan goramagyň iki derejesi naprýatageeniýäni enjamyň çydamly naprýa .eniýesinden pes bolmagy çäklendirip bilýän bolsa, diňe iki derejeli gorag talap edilýär. Enjamyň naprýatageeniýe derejesinden pes derejesi bar bolsa, dört ýa-da has köp gorag talap edip biler. Dördünji derejeli goragyň ýyldyrym toguny 5KA-dan pes bolmaly däldir. [3] Gorag goraýjylarynyň klassifikasiýasynyň iş prinsipi ⒈ wyklýuçatel görnüşine bölünýär: onuň iş prinsipi, birbada artykmaç wolt ýok bolanda, ýokary impedansy görkezýär, ýöne ýyldyrym wagtlaýyn aşa ýokary wolta jogap berensoň, onuň impedansy birden üýtgeýär. pes baha, ýyldyrym çakmagyna mümkinçilik berýän tok geçýär. Şeýle enjamlar ulanylanda enjamlar aşakdakylary öz içine alýar: zyňyndy boşlugy, gaz çykaryjy turba, tiristor we ş.m. tok we naprýa .eniýeniň ýokarlanmagy, impedansy peselmegini dowam etdirer we häzirki naprýa .eniýe aýratynlyklary çyzykly däl. Şeýle enjamlar üçin ulanylýan enjamlar: sink oksidi, varistorlar, basyjy diodlar, göç diodlary we ş.m. bokurdagyň görnüşi: goralýan enjamlar bilen paralel birikdirilen, ýyldyrym urgusyna pes impedensiýany we adaty op-a ýokary impedansy görkezýär; ýygylygy öçürmek , 1/4 tolkun uzynlygy gysga utgaşdyryjy enjamlar we ş.m.

Maksada laýyklykda (1) Kuwwat goraýjy: Elektrik toguny goraýjy, elektrik toguny goraýjy, wyklýuçatel goraýjy we ş.m. Elektrik toguny ýyldyrym gorag moduly güýç paýlaýyş otaglaryny, elektrik paýlaýyş şkaflaryny, wyklýuçatel şkaflaryny, AC we DC tok paýlaýyş panelleri we ş.m .; Binada açyk giriş güýji paýlaýyş gutulary we poluň elektrik paýlaýyş gutulary bar; kuwwat tolkuny Surge goraýjylary pes woltly (220 / 380VAC) senagat elektrik torlary we raýat elektrik torlary üçin ulanylýar; kuwwat ulgamlarynda, esasan, awtomatlaşdyryş otagynyň we podstansiýanyň esasy dolandyryş otagynyň tok üpjünçilik panelinde üç fazaly güýç girizmek ýa-da çykarmak üçin ulanylýar. DC elektrik paýlaýyş paneli ýaly dürli DC elektrik üpjünçilik ulgamlary üçin amatly. ; DC elektrik üpjünçiligi enjamlary; DC tok paýlaýyş gutusy; elektron maglumat kabineti; Ikinji derejeli elektrik üpjünçilik enjamynyň çykyş terminaly. ignSignal goragçy: pes ýygylykly signal goragçysy, ýokary ýygylykly signal goragçysy, antenna iýmitlendiriji we ş.m. Tor signalyny ýyldyrym gorag enjamynyň ulanylyşy 10 / 100Mbps SWITCH, HUB, ROUTER we beýleki tor enjamlarynda ýyldyrym çakmagy we ýyldyrym elektromagnit impuls, aşa woltdan goramak; · Tor otagynyň wyklýuçatelini goramak; · Tor otagynyň serwerini goramak; · Tor otagy, tor interfeýsi bilen enjamlary goramak; · 24 portly integral ýyldyrym gorag gutusy, esasan, integral tor şkaflarynda we şahanyň wyklýuçatel şkaflarynda köp signally kanallary merkezleşdirilen goramak üçin ulanylýar. Signal köpelmeginiň goragçylary. Wideo signalyny ýyldyrymdan goramak enjamlary esasan nokatdan nokat wideo signal enjamlary üçin ulanylýar. Synergiýa goragy, her dürli wideo geçiriji enjamlary induksion ýyldyrym çakmagyndan we signal naprýa .eniýesinden ýokary naprýa .eniýeniň howplaryndan gorap biler we şol bir iş naprýa undereniýesinde RF ýaýlymyna hem degişlidir. Integrirlenen köp portly wideo ýyldyrymy gorag gutusy esasan integrirlenen dolandyryş kabinetindäki gaty disk wideo ýazgylary we wideo kesijiler ýaly dolandyryş enjamlaryny merkezleşdirilen goramak üçin ulanylýar.


Iş wagty: 25-2021-nji noýabr