• page_head_bg

36 Sidall gurluşy Naprýatageeniýe kommutasiýa görnüşi ýyldyrym çakmagynyň goragçysy (10 / 350μs)

36 Sidall gurluşy Naprýatageeniýe kommutasiýa görnüşi ýyldyrym çakmagynyň goragçysy (10 / 350μs)

Gysga düşündiriş:

Iimp (10/350) boşluk görnüşli modul, ýokary ýyldyrym öçürmek ukybyna eýe bolup, güýç ulgamynyň birinji derejeli ýyldyrym goragy üçin amatlydyr. Bu önüm ykjam aragatnaşyk bazasy stansiýalary, mikrotolkunly aragatnaşyk býurolary / stansiýalary, telekommunikasiýa enjamlary otaglary, senagat zawodlary we magdanlar, raýat awiasiýasy, maliýe, gymmatly kagyzlar we ş.m. ýaly dürli elektrik paýlaýyş stansiýalary, elektrik paýlaýyş otaglary ýaly güýç ulgamlarynda giňden ulanylýar. , tok paýlaýyş şkaflary, AC we DC tok paýlaýyş ekranlary, kommutator gutulary we ýyldyrym çakmagyndan goragly beýleki möhüm enjamlar.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň ululygy

Gurnama görkezmeleri

Haryt bellikleri

Underyldyrym möwsümi gelende, bu döwürde ýyldyrymdan goramak aýratyn möhümdir. Ningyldyrym otaga elektrik liniýalary ýa-da başga ýollar arkaly girýär we adamlara we enjamlara zeper ýetirýär; LEIHAO ýyldyrymy goramak kompaniýasynda ýyldyrymdan goraýan ajaýyp önümleriň köpüsi bar, şolardan elektrik üpjünçiliginiň köpelmeginiň goragçysy möhüm bölekdir. Indi birinji derejeli ulaldyjy goragçynyň parametrleri we ulanylyşy barada gysgaça maglumat bereris.

(1) pol paýlaýyş gutusynda esasy tok wyklýuçateliniň öň tarapynda, LH-50I 4P köplenç elektrik üpjünçiliginiň esasy goragy hökmünde ulanylýar;

② LH-50I 4P transformatoryň pes woltly ujunda we esasy tok wyklýuçateliniň öň tarapynda hem ulanylmalydyr.
Distribution Paýlaýyş gutusy açyk meýdanda garaşsyz bolanda, esasy güýç goragy hökmünde LH-50I 4P hem ulanylmalydyr. Elektrik toguny tora birikdirilen enjamlar durnuksyz işlemekde garaşylýan köp elektrik problemalaryna aňsatlyk bilen täsir edýär, bu bolsa enjamlaryň näsazlygyna sebäp bolýar. , ömrüň azalmagy we hatda zeper ýetmegi. LH-15I seriýaly gorag goragçylary, senagat ýyldyrym çakmagy üçin ähli pes woltly enjamlaryň gorag talaplaryny kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir. Bu tapgyryň önüm görnüşi önümiň görnüşi we elektrik üpjünçiligi kategoriýasy (AC ýa-da DC) boýunça toparlara bölünýär.

LH-12.5I / 3p

Iň ýokary üznüksiz iş naprýa Ueniýesi Uc 385V ~
Nominal akym akymy 12.5KA-da
Impuls akym akymy Iimp 12.5KA
Naprýatageeniýäni goramak derejesi ≤2.5KV
Doly ýaý, penjire ýok, pad çap etmek, grafit

LH-15I / 4p

Iň ýokary üznüksiz iş naprýa Ueniýesi Uc 385V ~
Nominal akym akymy 15KA-da
Impuls akym akymy Iimp 15KA
Naprýatageeniýäni goramak derejesi ≤2.0KV
Doly ýaý, penjire, pad çap etmek, çip

LH-25I / 4p

Iň ýokary üznüksiz iş naprýa Ueniýesi Uc 385V ~
25KA-da nominal akym akymy
Impuls akym akymy Iimp 25KA
Naprýa .eniýeniň gorag derejesi ≤2.2KV
Doly ýaý, penjire ýok, pad çap etmek, grafit

36 “Cidell surge” (10 / 350μ s) model kesgitlemesi

MODEL:
LH-12.5I / 385-4

LH

Ningyldyrym çakmagynyň goragçysy

12.5

Impuls akym akymy: 12.5, 15, 20, 25, 30KA ......

I

I: T1 önümleri; default: T2 önümlerini aňladýar

385

Iň ýokary üznüksiz iş naprýa .eniýesi: 385, 440V ~

4

Reodeim: 1p, 2p, 1 + NPE, 3p, 4p, 3 + NPE

Tehniki parametr

Model LH-12.5I LH-15I LH-20I LH-25I LH-30I LH-50I
Iň ýokary üznüksiz iş naprýa .eniýesi Uc 275/320/385 / 440V ~ ional Meýletin we özleşdirilip bilinýän)
Nominal akym akymy (8/20) 12.5KA 15KA 20KA 25KA 30KA 50KA
Impuls akym akymy Iimp (10/350) 12.5KA 15KA 20KA 25KA 30KA 50KA
Gorag derejesi ≤1.5 / 1.8 / 2.5 / 2.5KV ≤1.5 / 1.8 / 2.5 / 2.5KV ≤1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.5KV ≤1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.5KV ≤2.0 / 2.2 / 2.5 / 3.0KV ≤2.0 / 2.2 / 2.5 / 3.0KV
Goşmaça görnüş Doly ýaý, ýarym ýaý, penjire, penjire, söz ýok, söz ýok (islege görä düzülip bilner)
Gurlan çip, grafit, uzakdaky signal, Grafit, çip Uzak harp goşup biler Grafit, çip Uzakdan goşup biler grafit grafit grafit grafit
Iş gurşawy -40 ℃ ~ + 85 ℃
Otnositel çyglylyk ≤95 % (25 ℃)
Reňk Ak, gyzyl (islege görä, düzülip bilner)
Bellik Üç fazaly bäş simli elektrik üpjünçiligi ulgamy üçin amatly güýç gorag goragçysy, demirýol gurmak üçin ýol görkeziji.

1. önüm dizaýn standarty: bu önüm IEC-iň degişli halkara ülňülerine laýyklykda işlenip düzülendir we öndürijiligi milli pes GB 18802.1-2011 "pes woltly gorag goragçysy (SPD) 1-nji bölüm: talaplara laýyk gelýär we pes woltly paýlaýyş ulgamy üçin gorag goragçysynyň synag usullary".

2. Önümi ulanmagyň gerimi: GB50343-2012 Elektron maglumat ulgamyny gurmagyň ýyldyrymy goramak üçin tehniki kody

3 Ösüş goragçysyny saýlamak: Esasy SPD binany elektrik üpjünçiliginiň girelgesindäki esasy paýlaýyş gutusyna goýmaly.

4. Haryt aýratynlyklary: Bu önüm pes galyndy naprýa .eniýesine, çalt seslenme tizligine, uly tok kuwwatyna (impulsly tok Iimp (10 / 350μs) 25kA / setir, uzak ömri, ýönekeý tehniki hyzmat we amatly gurnama we ş.m. aýratynlyklaryna eýe.

5. Işleýiş temperaturasy: -25 ℃ ~ + 70 working, iş çyglylygy: 95%.

_0024__REN6223
_0021__REN6226
https://www.zjleihao.com/uploads/REN6791-LH-25I-36-Sidall-Structure-Voltage-switching-type-ac-lightning-surge-protector.jpg

Garnituralar görkezilýär

Accessories display diagram

Synag hasabaty

36 test report

Naprýatageeniýeniň ýokarlanmagy töwekgelçiligi

Elektrik we elektron enjamlary häzirki zaman kärhanalarynyň we şahsyýetleriniň gündelik işlerinde aýrylmazdyr. Şeýle enjamlar elektrik toruna birikdirilýär, köplenç aragatnaşyk liniýalary arkaly maglumatlary we signallary alyşýar we adatça bidüzgünçiliklere duýgur bolýar. Bu özara baglanyşyk torlary, aşa woltlar üçin köpeliş ýoluny üpjün edýär.

Ningyldyrymdan we aşa ýokary woltlardan goramak diňe bir adamlaryň, harytlaryň we enjamlaryň howpsuzlygyny üpjün etmän, gurnama hyzmatlarynyň dowamlylygyny hem üpjün edýär. Artykmaç woltdan goramak enjamyň ömrüni 20% -den gowrak uzaldýar, bu bolsa elektroniki galyndylaryň mukdaryny ep-esli azaldar. Şeýle hem, gurnamalaryň energiýa sarp edilişini azaldýar, bularyň hemmesi tygşytlamaga we daşky gurşawyň durnuklylygyna öwrülýär.

HYZMATYMYZ:

1. Satuw döwründen ozal çalt jogap bermek sargyt almaga kömek edýär.
2. Önümçilik döwründe ajaýyp hyzmat, her ädimimizi size habar berýär.
3. ygtybarly hil satuwdan soň sizi çözýär.
4. uzak möhletli hil kepilligi ikirjiňlenmän satyn alyp bilersiňiz.

Hil kepilligi:

1. Çig mal çeşmelerini saýlamaga berk gözegçilik.
2. Her önümi öndürmek üçin ýörite tehnologiýa gollanmasy.
3. semiarym taýýar önümler we taýýar önümler üçin ýokary hilli synag ulgamy.

Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärmen, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 •  36 Product Size

  Gabyk materialy: PA66 / PBT Aýratynlygy: Bir bölekli modul Uzakdan gözegçilik funksiýasy: konfigurasiýa bilen Gabygyň reňki: deslapky, düzülip bilinýän Flame saklaýjy reýtingi: UL94 V0

   https://www.zjleihao.com/uploads/36-Sidall-Structure-1.jpg

  Model

  Kombinasiýa

  Ölçegi

  LH-15I / 385 / 1P

  1p

  36x91x65 (mm)

  LH-15I / 385 / 2P

  2p

  72x91x65 (mm)

  LH-15I / 385 / 3P

  3p

  108x91x65 (mm)

  LH-15I / 385 / 4P

  4p

  144x91x65 (mm)

  Installation Gurmakdan ozal tok kesilmeli we göni işlemek düýbünden gadagan ● ningyldyrymdan goramak modulynyň öň tarapynda predohranitel ýa-da awtomatiki tok öçürijini gurmak maslahat berilýär ● Gurlanyňyzda, gurnama diagrammasyna laýyklykda birikdiriň. Olaryň arasynda L1, L2, L3 fazaly simler, N bitarap sim, PE bolsa ýer simidir. Nädogry birikdirmäň. Gurlandan soň, awtomatiki togtadyjy (predohranitel) wyklýuçatelini ýapyň installation Gurlandan soň ýyldyrym gorag modulynyň 10350gs dogry işleýändigini ýa-da işlemeýändigini barlaň, turbanyň görnüşi, penjire bilen: ulanylanda näsazlyk ekrany penjiresini yzygiderli barlamaly we barlamaly. Ultalňyşlyk görkezilýän penjire gyzyl reňkde bolsa (ýa-da uzakdan signal signal signaly bilen önümiň uzakdaky signal terminaly), ýyldyrymy goramak modulyny näsazlyk ýüze çykan halatynda abatlamaly ýa-da çalyşmaly. Power Parallel elektrik üpjünçiliginiň ýyldyrym gorag modullary paralel gurulmalydyr (Kewin simleri hem ulanylyp bilner) ýa-da goşa sim ulanylyp bilner. Umuman, diňe iki simli ýazgydan haýsydyr birini birikdirmeli. Baglaýjy sim berk, ygtybarly, gysga, galyň we göni bolmaly.Gurnama diagrammasy 36 Cidell surge Installation diagram